Raad stemt unaniem in met verder uitwerken plan voor warmtebedrijf Klapwijk

Raad stemt unaniem in met verder uitwerken plan voor warmtebedrijf Klapwijk

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil toewerken naar een gedragen aanbod aan de bewoners van Klapwijk om aan te sluiten op een warmtenetwerk en los te komen van het aardgas. Hierover werd vorige week al een debat gevoerd in de raad.

Raad is positief
Jim Verdegaal van D66 is verheugd dat de gemeente weer een stap verder gaat om de wijk klapwijk aardgas vrij te maken. “De voorwaarde blijft wel dat de woonlasten neutraal blijven voor de inwoners. Ik ben zeer positief over de samenwerking met de belangenvereniging warm klapwijk en hoe ze het hebben aangepakt. We moeten leren van wat we uit de participatie ophalen en kijken hoe we dit ook kunnen inzetten in andere wijken.” Verdergaal gaf tot slot ook aan dat de maatschappij mondiger en kritischer wordt: “We moeten zorgen dat de kloof kleiner wordt en het draagvlak groter.”

Groen en sociaal
Progressief Pijnacker-Nootdorp bekijkt de transitie vanuit een groen en sociaal oogpunt en vindt dat dat bij dit plan ook kan. Jan-Willem Maas: “We kunnen hiermee nu verder gaan en de bewoners in Klapwijk een keuze bieden om van het gas af te gaan. Het is goed dat we hier mee aan de slag gaan en experimenteren, maar het moet wel woonlasten neutraal waarbij het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Voor Trots Pijnacker-Nootdorp zijn er nog veel open eindjes om nu al het besluit te nemen voor het kiezen van een warmtebedrijf. Harald van Zielst is vooral benieuwd vanaf wanneer de inwoners gaan betalen en verder willen ze weten of er andere mogelijkheden voor aanbesteden zijn om de laagst mogelijke prijs te krijgen. Trots opperde om de besluitvorming uit te stellen. Verantwoordelijk wethouder Frank van Kuppeveld vond dit geen goed idee. “We gaan nu alles uitzoeken wat er gevraagd wordt. Met die informatie kunnen we kijken wat we aan de inwoners kunnen aanbieden.”

Teveel onduidelijkheden
Miranda de Vogel van Eerlijk Alternatief zat kritisch in het debat: “Wat onze fractie betreft zijn er nog teveel onduidelijkheden omtrent de precieze uitwerking van geothermie, met name op de lange termijn,  en teveel nieuwe ontwikkelingen om in dit stadium al een definitieve keuze te maken. Ons kritiek betreft dus zowel de vorm, als de snelheid waarin het college dit plan wil uitvoeren. Maar ons grootste kritiekpunt is op dit moment de onduidelijkheid over de consequenties voor de bewoners, en dan met name de financiële consequenties.”

Bart van Straaten van de VVD was het niet eens met de Vogel: “De lange termijneffecten zijn wel bekend. Wat we hier gaan doen is niets nieuws, want geothermie is niets nieuws. We gaan werken aan duurzaam comfort in de huizen. Klapwijk is een bestaande wijk waarbij we moeten zoeken in interesse bij aanpak bij de bewoners, maar het mag geen proeftuin worden voor de inwoners. De inwoners moeten er van uit kunnen gaan dat ze een zelfde warmte voorziening krijgen als dat ze nu hebben.” De wethouder beaamde dit tijdens de beantwoording van de vragen.

Kijken naar aandeelhouderschap
Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen is voorstander van aardwarmte: “We willen aardwarmte stimuleren en denkt ook aan de mogelijkheid van een aandeelhouderschap. Ook stelde hij de vraag wat er gebeurt als blijkt dat de businesscase niet interessant is. Stoppen we met het traject als het niet haalbaar is voor de inwoners?” Wethouder Frank van Kuppeveld reageerde hierop dat alle partijen open staan voor een aandeelhouderschap en dat hier in het uiteindelijke voorstel op wordt teruggekomen. Als blijkt dat het alternatief duurder is voor de inwoners dan gaan de inwoners daar niet voor kiezen. De raad gaat nu over het ter beschikking stellen van het traject.”

Positief over transitie
CU-SGP was kort in het antwoord: “Wij willen toewerken naar een gedragen aanbod voor de inwoners om los te komen van het aardgas.” Ook de Partij voor de Dieren staat er zo in en is blij met de participatie van de bewoners en CDA Pijnacker-Nootdorp voegde er aan toe dat het draagvlak van groot belang is. Monique de Veld: “We zijn verheugd dat 125 mensen in de wijk kritisch meekijken en vinden het ook fijn dat de wensen van Warm Klapwijk voor een second opinion wordt uitgevoerd.” CDA vindt het verder belangrijk dat een transparant communicatietraject in samenwerking met de bewoners wordt gehanteerd. “Het mooiste zou zijn als iedereen bij Warm Klapwijk aanhaakt. Als dat niet zo is moeten de meningen van alle inwoners alsnog wel worden meegenomen.” Van Kuppeveld onderstreepte de samenwerking en het meenemen van zoveel mogelijk meningen van inwoners in het plan.

De raad stemde tijdens de vergadering van 02 juni unaniem in om het plan verder uit te werken. Ook werd tijdens de oordeelvormende vergadering al afgesproken dat de raad op werkbezoek gaat bij bedrijven om meer te weten te komen over aardwarmte.