Een beleidsarme kadernota tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

Een beleidsarme kadernota tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

Donderdag 7 juli werd tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces de kadernota behandeld in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De kadernota geeft het financieel perspectief aan voor het komend begrotingsjaar en de jaren daarna, hetgeen wordt uitgewerkt in de (meerjaren)programmabegroting.

D’66: Onzeker perspectief
De fractie van D’66 zegt dat de kadernota 2022 de ondertitel ‘Onzeker perspectief’ heeft. “Een ondertitel waar je het uiteraard niet mee oneens kunt zijn. Tegelijkertijd schetst de Kadernota zeker geen somber beeld. Immers tot en met 2025 laat de kadernota een ruim saldo zien, ” laat fractievoorzitter Barend van de Kraats weten aan Pijnacker-Nootdorp.TV.

“Toch zien we wel een risico”, vervolgt van de Kraats. “En dat zit vooral bij de investeringen die we zo graag willen doen: voor onderwijshuisvesting, het sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en voor sportaccommodaties mede door een forse tegenvaller bij het IKC Pijnacker-Noord.” Eerder dit jaar bleek er een kink in de kabel te zijn gekomen bij het IKC Mariaschool vanwege de explosief gestegen bouwkosten. Ook de sterke inflatie baart D’66 zorgen.

Fractie Graafland: Een gezonde geest in een gezond lichaam
Fractie Graafland verzoekt het college om informatie over wanneer en op welke wijze het college de scholen gaat helpen om de vrijgekomen middelen vanuit het rijk aan te wenden ten behoeve van de ventilatie op scholen. Daarbij wijst fractie Graafland op een proef met positieve uitkomsten op de Mariaschool waar geëxperimenteerd werd met luchtreinigers tijdens de coronagolf. “Een gezonde geest in een gezond lichaam gaan hand in hand”, laat Nita Graafland weten.

ChristenUnie-SGp: een beleidsarme kadernota
ChristenUnie-SGp zegt nog niet met een uitgebreid verlanglijstje te komen. Fractievoorzitter Rob van der Welle: “Voor ons ligt een beleidsarme kadernota omdat wij recent het (bijna) raad brede raadsakkoord 2022-2026 hebben vastgesteld en het college werkt aan een uitvoeringsagenda inclusief een financiële onderbouwing. In het raadsakkoord staan de zaken die wij de komende jaren willen realiseren.

Daarnaast maken de huidige ontwikkelingen in de wereld het toekomst perspectief onzeker. Voortgang op het gebied van het sociaal domein, duurzaamheid, energietransitie en wonen is zeker noodzakelijk om te voorkomen dat wij de rekening in de toekomst neerleggen. Wij moeten ons er bewust van zijn dat wij eventueel prioriteiten moeten verschuiven. Wij vragen het college dan ook om de raad tijdig te informeren als er ontwikkelingen zijn die vragen om bijstelling van de kaders en misschien ook wel frequenter te informeren als de snelheid van de ontwikkelingen daarom vragen.”

CDA: richten op meer hechte samenleving
Janno Meijer, de kersverse fractievoorzitter van CDA zegt na de lezing van de Kadernota 2023 dat het CDA met twee gedachten achterblijft. “Ja, de voorliggende nota is beleidsarm. Daarmee is ze feitelijk wat achterhaald, want inmiddels hebben we een nieuw college en een ambitieus raadsakkoord op hoofdlijnen. Maar je kunt je afvragen hoeveel ruimte is er nu echt voor nieuw beleid, gelet op de onzekere situatie in de wereld?”, vraagt Meijer zich af.

“De oorlog in Oekraïne en de toenemende inflatie als gevolg van hoge energieprijzen, grote personeelstekorten, schaarste aan materialen en stijgende rentestanden brengen immers allemaal grote onzekerheden met zich mee.”

Daarnaast oppert CDA dat het tijd is dat we weer gaan erkennen dat er ook voor ons gezorgd moet worden en dat er weer wijkgericht gebouwd mag worden aan een hechte samenleving. Daarom pleit het CDA voor meer ontmoetingsplekken. Voor jong en oud. Zowel in de Zuidpolder als in Tolhek en zowel in Pijnacker Oost als in Vrouwtjeslant.

VVD: helft van de woningen naar eigen inwoners
De VVD Pijnacker-Nootdorp heeft ervoor gepleit meer sociale huur- en koopwoningen te kunnen toewijzen aan eigen inwoners. Er is wetgeving in voorbereiding die het mogelijk maakt om 50% van de woningen toe te wijzen aan eigen inwoners. De VVD heeft het college gevraagd zoveel mogelijk vooruit te lopen op deze nieuwe wetgeving bij het maken van afspraken met woningbouwcorporaties. Ook heeft de VVD samen met D66 gevraagd de hondenbelasting af te schaffen, om zo de belastingdruk voor inwoners te verlagen. Gelukkig is dat voorstel aangenomen door de gemeenteraad.

Eerlijk Alternatief: veel uitdagingen
Eerlijk Alternatief merkt op dat er nogal wat vraagstukken en uitdagingen zijn de komende tijd. Dat geeft druk, druk ook op het ambtelijk apparaat, de dienstverlening van de gemeente. Eerlijk Alternatief zegt klantgericht en klantvriendelijk te willen zijn en dat er veel te doen is. “We zijn wel enigszins teleurgesteld dat de moties en met name de extra multifunctionele ruimte in Nootdorp het niet haalde,” liet Ben Glaser van Eerlijk Alternatief weten.

Trots: Richten op samenwerkingsverbanden
Trots zegt zich zorgen te maken over de oplopende rente en inflatie. Harald van Zielst: “De effecten hiervan zijn nog niet duidelijk en zijn ook nog niet verwerkt in de kadernota die voor ons ligt. Ook gaan wij er al vanuit dat er in de toekomst meer geld moet worden uitgegeven aan lopende projecten en samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd zien wij dat onze schulden teruglopen en dat vindt Trots een compliment waard aan ons allemaal.”

PPN: ook aandacht voor de middeninkomens
Saskia Kleewein, fractievoorzitter van PPN zegt dat er een mooi rapport voor ons ligt, vlak voor de zomer. “Complimenten zijn op zijn plaats”, zegt Kleewein. “De financien zijn op orde en er is geen enkel project dat een onvoldoende krijgt. Als je de actualiteit ziet is er weinig om over te juichen. De ene crisis is nog niet voorbij en de nieuwe dient zich al aan. PPN maakt zich zorgen over de gevolgen van alle gebeurtenissen op de bestaanszekerheid van onze inwoners. We hebben niet alleen zorgen om de lage inkomens maar ook om de middeninkomens, zeker met een inflatie van bijna 10%. Wat heeft het college te bieden als ze groep aanklopt bij het college?”