Opvang asielzoekers is nog geen uitgemaakte zaak

Opvang asielzoekers is nog geen uitgemaakte zaak

Door: Joey Koeijvoets –

Donderdagavond werd het debat gevoerd in de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Er is een startnotitie (plan van aanpak) gemaakt voor de uitvoering van het beleid rondom de opvang van asielzoekers. Komt er een AZC, of worden het flexwoningen? Dat zijn vragen waar nog geen antwoord op is.

In punt één van de startnotitie wordt gevraagd om de verantwoordelijkheid te willen nemen voor de duurzame opvang van minstens 150 asielzoekers. Verder in het voorstel staat een periode van vijf tot tien jaar genoemd. Daarnaast worden er nog een aantal kanttekeningen geschetst waaronder de vaststelling dat er maximaal 300 plekken worden gerealiseerd op één locatie.

Draagvlak creëren door mee te laten denken
De raad was verdeeld over het voorstel dat op tafel lag. CU/SGP is blij met het voorstel. D66 is ook niet negatief over het voorstel maar wil wel dat de inwoners aan de voorkant kunnen meedenken. Nu staat er in het voorstel de term ‘meeweten’. Dit wil de partij middels een amendement (wijziging op het voorstel) aanpassen naar ‘meedenken’ Sylvia Markerink was de gespreksleider voor de partij. “We willen graag dat onze inwoners zich betrokken voelen bij de politieke besluiten. Zeker als deze impact hebben op zorg, huisvesting en veiligheid. De omgeving is er niet op voorbereid. Daarom vinden we dat de omwonenden een actieve rol moeten krijgen vanaf het begin. Zo kunnen we draagvlak inpassen in de gemeente.” Het college gaf aan open te staan voor deze suggestie. Progressief Pijnacker-Nootdorp deelt de mening van de participatie. Jan-Willem Maas sprak ook uit dat hij draagvlak wil creëren in de gemeente.

Flexwoningen bouwen moeilijk uitlegbaar
Janno Meijer van CDA Pijnacker-Nootdorp snapt dat er opvang moet komen voor vluchtelingen. Hij herkent zich in de uitkomsten van de startnotitie. Hij geeft tegelijkertijd wel aan dat het moeilijk uitlegbaar is aan onze inwoners dat ze al jaren wachten op flexwoningen voor starters en dat deze nu wel gebouwd kunnen worden voor vluchtelingen. Verder vindt Meijer dat er goed naar de veiligheid gekeken moet worden en een locatie van een AZC moet afgestemd worden met Lansingerland. “We moeten voorkomen dat we straks ineens twee vluchtelingenkampen tegenover elkaar hebben staan.”

Kritische noot vanuit een aantal partijen
De partijen Eerlijk Alternatief (EA), Gemeentebelangen (GBPN), VVD en Trots waren kritischer over de startnota die nu voorligt. Er is op dit moment nog geen wet die verplicht dat gemeenten asielzoekers moeten opnemen. Dit kan mogelijk later wel als de zogenoemde spreidingswet door de tweede kamer wordt goedgekeurd. VVD en GBPN is het met EA eens. Zij leken tijdens het debat het duidelijke standpunt ingenomen te hebben niet voor de startnotitie te stemmen in de huidige vorm. Bernard Minderhoud van GBPN: “Als de spreidingswet er komt dan moeten we daar invulling aan geven. Maar nu een blanco cheque uitschrijven is te vroeg. We kunnen niet zomaar tekenen bij het kruisje zonder dat we weten wat het inhoudt.” Gert-Jan Klapwijk van de VVD wil ook wachten op de spreidingswet en daar op voorbereiden. “Ik ontken niet dat er een probleem is, maar als we geacht worden om een verstandige beslissing te nemen en vanuit die goede bedoeling gelijk in actiestand gaan, dan is dat niet de juiste keuze.” Nita Graafland van Fractie Graafland gaf aan dat we als gemeente onze humane kant laten zien. “Maar ik vind ook dat we niet vooruit kunnen lopen op dat wat er gaat komen.”

Onderzoek en schrappen aantallen
Ben Glaser van EA erkent en ziet de nood van het groot aantal vluchtelingen. Hij vindt wel dat er eerst goed onderzoek gedaan moet worden over de opvang van vluchtelingen. “We zien beleden en kennen de negatieve signalen en veiligheidsissues. We denken dat de bewoners er eerder bij betrokken moet en worden en het hangt af van het haalbaarheidsonderzoek of we vluchtelingen kunnen opvangen. Als het kan dan zou het pas de eerste helft van 2025 gebeuren. De partij stelt in ieder geval voor om punt 1 van de startnotitie te schrappen. Gemeentebelangen en de VVD sluiten zich bij deze gedachte aan. Dat betekent dat als hun wijziging op het voorstel het haalt, dat er geen minimum van 150 vluchtelingen wordt vastgelegd. Of dit voorstel de meerderheid haalt zal in de besluitvormende vergadering moeten blijken.

Geen AZC voor Trots
AD Verduin van Trots was duidelijk. “In ons verkiezingsprogramma van 2022 staat dat we geen AZC willen. Wij geloven niet in de opvang in Europa. Er zijn andere plekken die ook kunnen helpen.” Als voorbeelden noemde hij Qatar en de Saoedische Arabië.

Behoud natuurgebied
Tot slot sprak Annemieke Hulsbergen van de Partij voor de Dieren zich uit over het voorstel in combinatie met de bouw van flexwoningen of een AZC op natuurgrond. “Ik heb mededogen voor de mensen maar ook mededogen voor de natuur. De partij zal een amendement indienen met de natuurwaarden als belangrijk punt. De overige partijen waren niet bij voorbaat tegen dat voorstel. D66 zegde toe om voor het voorstel te stemmen. Andere partijen wilde dit in hun fracties overleggen.

We worden het wellicht niet eens
Verantwoordelijk wethouder Frank van Kuppeveld was na het debat duidelijk in zijn beantwoording: “Het uitgangspunt is dat we verantwoordelijkheid nemen en dat we de regie willen houden. Er zijn mensen die er een andere invulling aan geven. Daar worden we het wellicht niet over eens. Ik zou het liefst tien opties hebben, maar die is er waarschijnlijk niet.” De vragen over veiligheid moeten verder besproken worden met de burgemeester.

Nog geen uitgemaakte zaak
Het is dus nog geen uitgemaakte zaak dat de gemeente daadwerkelijk asielopvang gaat realiseren en in welke vorm. Dat zal allereerst afhangen van de meerderheid van de raad. Vervolgens hangt het ook af van het haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. “Wij vinden het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van asielzoekers, maar wel binnen kaders”, aldus de portefeuillehouders.