Gemeente doet onderzoek naar opvanglocatie voor asielzoekers

Gemeente doet onderzoek naar opvanglocatie voor asielzoekers

In Nederland blijft het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers een prangend probleem, resulterend in onplezierige situaties waarin sommige asielzoekers zelfs gedwongen zijn om meerdere nachten buiten te slapen. In antwoord op deze urgente behoefte heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een dringende vraag naar meer tijdelijke opvanglocaties. Pijnacker-Nootdorp, als gemeente die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen, onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een opvanglocatie voor 150 tot 300 asielzoekers, die voor minimaal 5 en maximaal 10 jaar operationeel zou zijn.

Ook voor starters en spoedzoekers
Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp erkent niet alleen het belang van het adresseren van het maatschappelijke probleem rondom asielopvang, maar ziet ook een kans om lokale woningzoekenden te ondersteunen door tijdelijke woningen te plaatsen voor starters en spoedzoekers.

Haalbaarheidsonderzoek en betrokkenheid gemeenschap
De gemeente voert momenteel een grondig haalbaarheidsonderzoek uit naar geschikte en beschikbare locaties in samenwerking met het COA en de provincie. Het onderzoek omvat ook het beoordelen van de maatschappelijke draagkracht binnen de gemeenschap, waarbij inwoners en verschillende organisaties, waaronder SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie, worden betrokken.

Om de gemeenschap actief te betrekken, zijn er in november 2023 vragenlijsten verspreid waarin inwoners konden aangeven welke kansen en zorgen zij zien met betrekking tot de mogelijke asielopvang in combinatie met tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden. Deze vragenlijst is inmiddels gesloten, en de resultaten worden naar verwachting in januari 2024 gepubliceerd.

Besluitvorming
Zodra het locatieonderzoek is afgerond, wat naar verwachting zal gebeuren in januari of februari 2024, zal de gemeente een voorkeurslocatie bekendmaken. Vervolgens zal er opnieuw interactie plaatsvinden met de inwoners, met name de omwonenden, via een informatiebijeenkomst en het instellen van een klankbordgroep. In deze fase krijgen de betrokkenen de gelegenheid om ideeën, zorgen en adviezen te delen, die vervolgens worden teruggekoppeld aan de inwoners.

Uitvoeringsplan opvang Asielzoekers
Alle bevindingen van het onderzoek zullen worden geïntegreerd in het ‘Uitvoeringsplan opvang Asielzoekers’. In het voorjaar van 2024 zal de gemeenteraad beslissen of zij instemmen met dit plan.