Minder geld voor gemeente Rijswijk door bezuinigingen Rijksoverheid

Minder geld voor gemeente Rijswijk door bezuinigingen Rijksoverheid

De gemeente Rijswijk staat voor een financiële uitdaging nu de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid hun tol beginnen te eisen. De meerjarenbegroting 2024-2028, die vorig jaar november is vastgesteld, was voor 2024 en 2025 sluitend, Echter, de jaren daarna laten een aanzienlijk tekort zien. Dit komt doordat gemeenten vanaf 2026 minder financiële ondersteuning krijgen vanuit het Rijk. In aanloop naar de kadernota legt wethouder Financiën Werner van Damme uit welke gevolgen dit met zich meebrengt voor de komende jaren.

Kadernota
De kadernota vormt de basis voor de begroting. Het college krijgt van de gemeenteraad richtlijnen mee voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar, in dit geval 2025, en de meerjarenbegroting voor de periode 2025-2028. Wethouder Van Damme benadrukt: “Dit jaar is anders dan andere jaren, omdat we anticiperen op een mogelijke korting uit het gemeentefonds vanaf 2026.” Deze bezuiniging volgt op een eerdere beslissing van het Rijk waardoor de gemeente per 2023 minder financiële middelen per inwoner ontvangt uit het gemeentefonds.

“Dit heeft aanzienlijke impact”
Van Damme vervolgt: “Aangezien de gemeente voor meer dan de helft afhankelijk is van de inkomsten uit het gemeentefonds, heeft dit een aanzienlijke impact. We moeten ons daarom goed voorbereiden op financiële uitdagingen. Er wordt momenteel gewerkt aan plannen en ideeën om binnen de financiële kaders te blijven en om essentiële gemeentetaken te kunnen blijven uitvoeren. Dit is cruciaal voor het behoud van de kwaliteit van onze stad, zoals goed onderhouden straten, groene wijken, en goede voorzieningen.”

Situatie werd al verwacht
“Vorig jaar zagen we deze situatie al aankomen, en veel andere gemeenten worstelen met hetzelfde vraagstuk. Daarom is op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de meerjarenbegroting een negatief scenario opgenomen vanaf 2026. Doorgaans komt het Rijk met oplossingen, maar gezien recente verkiezingen en de grote bezuinigingsopgave waarmee het Rijk wordt geconfronteerd, is het niet zeker of er een oplossing komt. Daar moeten we dus op anticiperen”, aldus de wethouder.

Meerdere scenario’s
Daarom worden er nu verschillende scenario’s in kaart gebracht. Bijvoorbeeld over welke projecten of initiatieven kunnen wachten tot een later moment, en wat er bijvoorbeeld echt gelijk moet gebeuren met alle (financiële) gevolgen van dien. De gemeenteraad kan hierna de juiste keuzes maken.

“Er is geen reden tot paniek”
Ondanks de uitdagingen waar de gemeente voor staat, is er geen reden tot paniek, stelt Van Damme: “We zullen als gemeente de komende tijd goed moeten afwegen waarom we bepaalde keuzes maken. Het doel van de kadernota is een zo integraal mogelijk keuzepalet voorleggen, zodat de keuzes explicieter, helderder en integraler kunnen worden afgewogen door de gemeenteraad.”

“Er moet genoeg geld beschikbaar zijn”
Om de impact zo klein mogelijk te houden, blijft de gemeente stevig lobbyen bij het Rijk: “Er moet genoeg geld beschikbaar zijn voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. De gemeente staat het dichtst bij de inwoners, en met name op het gebied van bestaanszekerheid en de energietransitie is de rol van de gemeente cruciaal.”

Voor vragen en zorgen over de financiële situatie van de gemeente, kunnen inwoners contact opnemen via communicatie@rijswijk.nl. Werner van Damme zal deze vragen persoonlijk behandelen.