Alle inwoners gaan genoodzaakte bezuinigingen voelen in de portemonnee

Alle inwoners gaan genoodzaakte bezuinigingen voelen in de portemonnee

De gemeente Rijswijk staat voor een uitdagende financiële situatie en heeft aangekondigd fors te moeten bezuinigen om de komende jaren financieel gezond te blijven. Dat schrijft de gemeente in een persbericht. Wij gingen in gesprek met wethouder Werner van Damme (financiën) en vroegen hem om extra uitleg.

Jaarlijks tekort van acht miljoen
De bezuinigingen zijn volgens de gemeente noodzakelijk door stijgende kosten in de jeugdzorg en een bezuiniging vanuit het Rijk. In 2024 bedraagt het tekort op de jeugdzorg maar liefst 7 miljoen euro. Daarnaast bezuinigt het Rijk nog eens 2,3 miljard euro op gemeenten, wat voor Rijswijk neerkomt op een jaarlijks tekort van ongeveer 8 miljoen euro aan inkomsten.

Wat wordt er bezuinigd? 
“De bezuinigingen bestaan onder andere uit kostenbeheersing in de jeugdzorg en het stopzetten van bepaalde subsidieregelingen”, vertelt van Damme. “Onvermijdelijk is ook het verhogen van belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting. De gemeente bezuinigt op veel activiteiten, maar we willen de dienstverlening en de uitvoering op het huidige niveau handhaven. De service van een paspoort afhalen bij de publieksbalies of een WMO-voorziening aanvragen zijn zaken waarop niet bezuinigd gaat worden.”

Bezuinigingsopgave en maatregelen
Om de financiële problemen het hoofd te bieden, onderzoekt de gemeente verschillende maatregelen, waaronder het stopzetten of versoberen van beleid en het verhogen van opbrengsten. De bezuinigingsopgave is zo groot dat alle denkbare maatregelen worden overwogen. De gemeente is al begonnen met kostenbeheersing in de jeugdzorg en verwacht op de middellange termijn maatregelen te moeten nemen op alle beleidsvlakken.

Met de voorgestelde maatregelen verwacht de gemeente financieel gezond te blijven denkt de wethouder: “De maatregelen leiden tot een klein positief saldo. Voor de lange termijn geldt; als de Rijksoverheid de bezuinigingen doorzet, zijn er ook meer keuzes nodig.”

Ingrijpende keuzes
Op die lange termijn zijn er wellicht dus meer ingrijpende keuzes nodig, zeker met de taken die de gemeente heeft op het gebied van huisvesting, zorg, energie, klimaat en mobiliteit. Van Damme maakt zich zorgen over de uitvoering van deze taken en de gevolgen voor de stad, inwoners en ondernemers: “Pijnlijke keuzes zijn op dit moment onvermijdelijk. We kunnen als college niet alle ambities die we hebben realiseren. Daarin moeten we dus goed afwegen welke beslissingen we nemen en wat we bewust wel en niet uitvoeren. Ondanks deze moeilijke keuzes zorgen we dat de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers niet geraakt wordt. Op de uitvoering willen we zo min mogelijk bezuinigen.”

Gevolgen voor iedereen in Rijswijk
Op de vraag of de inwoners veel gaan merken van de bezuinigingen kwam de wethouder ook met slecht nieuws. volgens Van Damme gaan alle inwoners, maar ook ondernemers en bezoekers, van Rijswijk iets van de bezuinigingen merken. “Hoeveel inwoners gaan merken hangt af van de persoonlijke situatie”, stelt hij.

Voorstel over maatregelen
In 2023 viel het tekort op de begroting bijna 2 miljoen euro lager uit dan verwacht, wat het totale tekort op 10,8 miljoen euro brengt. Van Damme zegt hier het volgende over: “Er is nog steeds sprake van een tekort over het jaar 2023. Dit is wel kleiner dan eerder begroot, mede doordat de gemeente incidentele meevallers had. De gemeente let goed op wat er binnenkomt en wat er uitgaat. De komende jaren is het extra belangrijk om dit vol te houden.”

Begin juli in de raadsvergadering
De jaarrekening is op 14 juni, tegelijk met de 1e halfjaarrapportage en de kadernota, naar de raad gestuurd. In de kadernota doet het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen aan de gemeenteraad over welke maatregelen nodig zijn. Op dinsdag 2 en dinsdag 9 juli gaat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering in gesprek over de maatregelen. Beide vergaderingen zijn live te volgen via onze kanalen. Na 9 juli start de gemeente met het opstellen van de begroting voor 2025.